Informacja dla właścicieli nieruchomości w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz formularz w formacie PDF, wydrukuj, wypełnij i złóż osobiście w Urzędzie.

 

c_100_30_16777215_0___images_stories_buttony_epuap_logo.png

Złóż e-deklarację z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP lub Podpisu Kwalifikowanego.

Deklaracja złożona w tym trybie nie wymaga osobistego składania deklaracji w Urzędzie.

 

Dokumenty do pobrania:


 

  Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Skrwilno zobowiązani są - bez wezwania - uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 20 dnia miesiąca po miesiącu którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Należności z tytułu opłaty za śmieci należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skrwilno
nr 58 9546 0004 2004 0020 0101 0025 w Banku Spółdzielczym w Skępem O/Skrwilno albo u sołtysa

Należy pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do gminy podlegać będzie przepisom Ordynacji Podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje jak w przypadku nie płacenia podatku od nieruchomości.

 

 

Objaśnienia:

    Przypominamy mieszkańcom Gminy Skrwilno o obowiązku złożenia deklaracji związanej z gospodarką odpadami komunalnymi. Wypełnione druki należy składać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Skrwilnie.

    W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do zawartych w deklaracji danych Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunkową średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została w uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 kwietnia 2015r.  – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno i wynosi odpowiednio:

 

Nieruchomości zamieszkałe

W związku z Uchwałą Nr V/33/19  Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. wzrastają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2019 roku będą obowiązywać następujące miesięczne stawki opłaty za odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

Lp. Od gospodarstwa domowego segreguję nie segreguję
1. jednoosobowego 12,00 zł 24,00 zł
2. liczącego od 2 do 3 osób 25,00 zł 50,00 zł
3. liczącego 4 i więcej osób 35,00 zł 70,00 zł

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Skrwilno pokój nr 9.

 


Nieruchomości niezamieszkałe

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy lokale gastronomiczne, działki itp.) opłata będzie zależała od objętości, liczby pojemników i stawki. Opłata za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zbieranych w sposób nieselektywny:

Opłata za pojemnik do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny:

 

Nieruchomości letniskowe

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Wysokość rocznej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane w sposób selektywny czy jako zmieszane i wynoszą.

Odpady komunalne zbierane selektywnie:

Odpady komunalne zmieszane:

Roczną opłatę uiszcza się z góry w terminie do 30 kwietnia w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skrwilno nr 58 9546 0004 2004 0020 0101 0025 w Banku Spółdzielczym w Skępem o/Skrwilno lub u sołtysa.

 

 

Odpady zebrane w sposób selektywny z tych nieruchomości zostaną odebrane w ramach tej opłaty.
Decyzję o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości podejmuje właściciel nieruchomości poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji (rubryka G poz. 27 lub poz. 28) w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do deklaracji można dołączyć także oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego, wtedy z terenu tej nieruchomości nie będą odbierane odpady biodegradowalne (np. odpady kuchenne, liście, trawy, resztki żywności) w osobnym worku.

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości związanych z wypełnieniem lub  składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomocą służy Sebastian Czapiewski pod nr telefonu 54 270 00 12 wew. 19 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno (pok. nr 9).
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...