Gmina Skrwilno

Dziś jest: poniedziałek, 27 maja 2024 roku       Imieniny: Jana, Juliusza
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Odpady Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dla właścicieli nieruchomości w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz formularz w formacie PDF, wydrukuj, wypełnij i złóż osobiście w Urzędzie.

c_100_30_16777215_0___images_stories_buttony_epuap_logo.png

Wyślij deklarację z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP lub Podpisu Kwalifikowanego.

Deklaracja złożona w tym trybie nie wymaga osobistego składania deklaracji w Urzędzie.

Dokumenty do pobrania:

 • Formularz deklaracji o wysokości opłaty POBIERZ
 • Oświadczenie - ilość osób POBIERZ
 • Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych POBIERZ
 • Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych POBIERZ
 • Informacja dla właścicieli nieruchomości letniskowych POBIERZ
 • Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych POBIERZ
 • Zgłoszenie odbioru popiołu POBIERZ

Zmiana stawki opłaty za odpady dla nieruchomości od 1 stycznia 2024 r.!

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr LI/342/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. z 2023 poz. 8093) zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 r. w Gminie Skrwilno.

Od tego dnia na terenie Gminy Skrwilno będą obowiązywały dwie metody naliczania opłaty dla nieruchomości zamieszkałych:

 

 • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (do 3 osób) – w wysokości 29 zł za każdą osobę zamieszkującą w jednym lokalu mieszkalnym,
 • od gospodarstwa domowego (od 4 i więcej osób) – w wysokości 116 zł za każde gospodarstwo domowe, przy czym metodę tę stosuje się dla gospodarstw domowych składających się z czterech lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym.

 

ZNIŻKA DLA KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY WE WŁASNYM ZAKRESIE

Jednocześnie wprowadzone zostanie zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

Kwota zwolnienia będzie wynosić:

 

 • 3 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,

 

 • 12 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.

 

Bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika, wyposażają nieruchomość w brązowy pojemnik z rusztem i otworami wentylacyjnymi.

Zmiana stawek opłaty nie powoduje konieczności składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej prawidłowo złożyli deklarację za odpady.

Termin regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Opłatę w wysokości zadeklarowanej zgodnie z nową metodą należy wpłacać na dotychczasowy  rachunek bankowy nr 58 9546 0004 2004 0020 0101 0025, do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za styczeń 2024 termin płatności do 20.02.2024 r.

Do właścicieli nieruchomości zamieszkałych wysłane (dostarczone przez sołtysa) zostaną zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty.

 

PRZYPOMINAMY

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Nieruchomości niezamieszkałe

Przypominamy obowiązujące stawki opłaty za pojemnik lub worek, które dotyczą nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych (tj. w części zamieszkałych i niezamieszkałych). Stawki te obowiązują od 01.01.2024 r. i wynoszą:

za worek o pojemności: 120 litrów – 11,00 zł;

za pojemnik o pojemności:

120 litrów – 22,00 zł.

240 litrów – 44,00 zł.

1100 litrów – 201,00 zł.

Do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych wysłane zostaną zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty za pojemnik lub worek.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE:

Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych (np. domki jednorodzinne z osobnym lokalem użytkowym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza), pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE:

Właściciele nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowa stawka obowiązuje od 01.01.2024 r. i wynosi:

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki wynosi 224,00 zł.

Roczną ryczałtową opłatę uiszcza się z góry w terminie do 30 kwietnia.

SANKCJE ZA NIESEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będą trzykrotność wysokości stawki ustalonej dla zbiórki odpadów w sposób selektywny:

 1. nieruchomości zamieszkałe:
  – 87,00 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,

     – 348,00 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.

 1. II.nieruchomości niezamieszkałe
  1. worek 120 litrów – 33,00 zł
  2. pojemnik 120 l – 66,00 zł
  3. pojemnik 240 l – 132,00 zł
  4. pojemnik 1100 l – 603,00 zł

 III. nieruchomości letniskowe

 – 672,00 zł – za domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Wnoszenie opłat

Wpłaty można dokonywać na konto Gminy Skrwilno:

 1. Nr konta bankowego: 58 9546 0004 2004 0020 0101 0025.
 2. Odbiorca: Gmina Skrwilno ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno
 3. Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu, adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja).
 1. Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Wpłat można także dokonać w kasie urzędu gminy lub u sołtysa.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skrwilno zgodnie z

Uchwałą nr XVI/116/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy wnosić dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z dołu bez wezwania, w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za styczeń 2024 termin płatności do 20.02.2024 r.

Roczną ryczałtową opłatę dla nieruchomości letniskowych uiszcza się z góry w terminie do 30 kwietnia.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w następujący sposób:

 • osobiście  w Urzędzie Gminy Skrwilno
  ul. Rypińska 7
  pok. nr 9
 • wysłać pocztą na adres:
  Urząd Gminy Skrwilno
  ul. Rypińska 7
  87-510 Skrwilno
 • za pośrednictwem Platformy ePUAP

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości związanych z wypełnieniem lub  składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomocą służy Sebastian Czapiewski pod nr telefonu 54 270 00 12 wew. 19 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno (pok. nr 9).

Skąd zmiana stawki?

Rosnąca inflacja, drożejąca energia i coraz większe koszty pracy sprawiają, że zwiększają się wydatki na system gospodarki odpadami. Urealnienie stawki za odbiór odpadów jest wynikiem konieczności pokrycia rzeczywistych kosztów.

Nie można zapominać, że z roku na rok zwiększa się również masa odpadów odbieranych z nieruchomości (chodzi głównie o odpady zmieszane), co pociąga za sobą wzrost wydatków na ich odbiór i zagospodarowanie, a w konsekwencji wzrost kosztów działania całego systemu.

Czy trzeba składać nową deklarację?

Nie, jeśli prawidłowo złożyłeś deklarację za odpady. Zmiana stawek opłaty nie powoduje konieczności składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej prawidłowo złożyli deklarację za odpady.

Skąd otrzymam informację w jakiej wysokości mam wpłacać opłatę za odpady od stycznia?

Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienie będą przekazywane przez sołtysów.

Jeżeli dane dot. ilości osób (zamieszkanych) i pojemników (niezamieszkanych) będą zgodne ze stanem faktycznym, to po otrzymaniu zawiadomienia nie trzeba umawiać się na wizytę w urzędzie, ani ponownie składać deklaracji, wystarczy zmienić kwotę uiszczanej co miesiąc opłaty na właściwą.

Czy zmieni się termin płatności?

Nie. Pierwsza opłata zgodna z nowo obowiązującymi stawkami powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy do dnia 20 lutego 2024 r.

Jeżeli nadal nie otrzymałeś pisma z zawiadomieniem skontaktuj się z nami.

Odpady Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...