Gmina Skrwilno

Dziś jest: niedziela, 01 października 2023 roku       Imieniny: Danuty, Remigiusza
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Odpady Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dla właścicieli nieruchomości w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz formularz w formacie PDF, wydrukuj, wypełnij i złóż osobiście w Urzędzie.

c_100_30_16777215_0___images_stories_buttony_epuap_logo.png

Wyślij deklarację z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP lub Podpisu Kwalifikowanego.

Deklaracja złożona w tym trybie nie wymaga osobistego składania deklaracji w Urzędzie.

Dokumenty do pobrania:

W związku z Uchwałą Nr XVII/126/20  Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 października 2020 r. wzrastają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości zamieszkałe

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tego dnia na terenie Gminy Skrwilno będą obowiązywały dwie metody naliczania opłaty:

 • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (do 3 osób) – w wysokości 19 zł za każdą osobę zamieszkującą w jednym lokalu mieszkalnym,
 • od gospodarstwa domowego (od 4 i więcej osób) – w wysokości 76 zł za każde gospodarstwo domowe, przy czym metodę tę stosuje się dla gospodarstw domowych składających się z czterech lub więcej osób zamieszkujących w jednym lokalu mieszkalnym.

 ZNIŻKA DLA KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY WE WŁASNYM ZAKRESIE

Jednocześnie wprowadzone zostanie zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

Kwota zwolnienia będzie wynosić:

 • 1 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,
 • 4 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.

Bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają kompostownika, wyposażają nieruchomość w brązowy pojemnik z rusztem i otworami wentylacyjnymi. Od 01.01.2021 r. nie będzie worków do bioodpadów.

Deklarację należy złożyć do pok. nr 9  w Urzędzie Gminy Skrwilno niezwłocznie.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożą deklaracji, będzie prowadzone postępowanie podatkowe w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa.

Ustalono również podwyższoną stawkę opłaty dla nieruchomości nie wypełniających obowiązku selektywnej zbiórki odpadów w wysokości trzykrotności stawki.

Podjęcie przez Radę Gminy nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Skrwilno, niesie ze sobą szereg zmian takich jak:

– brak możliwości gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny (wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów)

– w związku ze zmianą metody opłaty od gospodarstwa domowego na metodę od osoby wszyscy mieszkańcy zobowiązani będą do złożenia pierwszych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 lutego 2021 r.

– właściciele nieruchomości deklarując kompostowanie w przydomowym kompostowniku mają możliwość skorzystania z ulgi w opłacie i braku obowiązku posiadania pojemnika brązowego dla bioodpadów

Termin regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami nie ulega zmianie. Opłatę w wysokości zadeklarowanej zgodnie z nową metodą należy wpłacać na dotychczasowy  rachunek bankowy
nr 58 9546 0004 2004 0020 0101 0025, do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za styczeń 2021 termin płatności do 20.02.2021 r.

PRZYPOMINAM

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Nieruchomości niezamieszkałe

Dla nieruchomości niezamieszkałych uchwalono stawki za określony pojemnik/worek w wysokości dopuszczonej przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj:

 1. worek 120 litrów – 7,00 zł
 2. pojemnik 120 l – 6,00 zł
 3. pojemnik 240 l – 12,00 zł
 4. pojemnik 1100 l – 55,00 zł

W miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:

 1. niesegregowanych (zmieszanych),
 2. papieru,
 3. tworzyw sztucznych i metali,
 4. szkła
 5. bioodpadów.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Skrwilno odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 stycznia 2021 r., powinni złożyć w terminie do 10 lutego 2021 r. pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z pierwszą deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE:

Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych (np. domki jednorodzinne z osobnym lokalem użytkowym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza), pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali użytkowych (w miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych), wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji: niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady), w związku z tym należy do 10 lutego 2021 r. złożyć pierwszą deklaracje obowiązujące od STYCZNIA 2021.

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE:

Właściciele nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wysokość rocznej ryczałtowej stawki wynosi 180,00 zł

Roczną ryczałtową opłatę uiszcza się z góry w terminie do 30 kwietnia.

SANKCJE ZA NIESEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będą trzykrotność wysokości stawki ustalonej dla zbiórki odpadów w sposób selektywny:

 1. nieruchomości zamieszkałe
  – 57,00 zł za każdą osobę – przy wyborze metody „od mieszkańca”,

– 228,00 zł od gospodarstwa domowego – przy wyborze metody „od gospodarstwa domowego”.

 1. nieruchomości niezamieszkałe
 2. worek 120 litrów – 21,00 zł
 3. pojemnik 120 l – 18,00 zł
 4. pojemnik 240 l – 36,00 zł
 5. pojemnik 1100 l – 165,00 zł

 III. nieruchomości letniskowe

 – 540,00 zł – za domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Wnoszenie opłat

Wpłaty można dokonywać na konto Gminy Skrwilno:

 1. Nr konta bankowego: 58 9546 0004 2004 0020 0101 0025.
 2. Odbiorca: Gmina Skrwilno ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno
 3. Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu, adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja).
 1. Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Wpłat można także dokonać w kasie urzędu gminy lub u sołtysa.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skrwilno zgodnie z

Uchwałą nr XVI/116/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy wnosić dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z dołu bez wezwania, w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za styczeń 2021 termin płatności do 20.02.2021 r.

Roczną ryczałtową opłatę dla nieruchomości letniskowych uiszcza się z góry w terminie do 30 kwietnia.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w następujący sposób:

 • osobiście  w Urzędzie Gminy Skrwilno
  ul. Rypińska 7
  pok. nr 9
 • wysłać pocztą na adres:
  Urząd Gminy Skrwilno
  ul. Rypińska 7
  87-510 Skrwilno
 • za pośrednictwem Platformy ePUAP

W przypadku jakichkolwiek uwag bądź wątpliwości związanych z wypełnieniem lub  składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomocą służy Sebastian Czapiewski pod nr telefonu 54 270 00 12 wew. 19 lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno (pok. nr 9).

Odpady Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...