Gmina Skrwilno

Dziś jest: niedziela, 23 czerwca 2024 roku       Imieniny: Wandy, Zenona
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Aktualności

Aktualności

Wyposażenie Orkiestry Dętej Gminy Skrwilno w instrumenty muzyczne

Drukuj

Czytaj całość

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Skrwilno otrzymała dofinansowanie na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Gminy Skrwilno. Zakupiono: saksofon tenorowy, tubę, puzon tenorowy, waltornię oraz trąbkę. 

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry dętej Gminy Skrwilno.

Czytaj całość

Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy

Drukuj

„Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy”

 

W dniu 1 sierpnia 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy”.

Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę to: HALTOM SPORT Tomasz Tylicki, ul. Jasna 1A, 06-500 Mława.

Operacja będzie polegała na budowie strefy rekreacji oraz plac upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż urządzeń takich jak: zjeżdżalnia dziecięca wraz ze schodkami wejściowymi, podestem, tunelem linowym i siatką wspinaczkową; altana drewniana wraz z ławkami i stolikiem; sprężynowiec "KONIK"; huśtawka wahadłowa z jednym zawiesiem gumowym i drugim zawiesiem koszykowym; sprężynowiec "AUTKO"; urządzenie sprawnościowo – wspinaczkowe; tablica informacyjna placu zabaw; śmietnik; furtka panelowa stalowa wejściowa; brama panelowa stalowa wejściowa; ogrodzenie panelowe stalowe na fundamencie prefabrykowanym żelbetowym oraz drewniana tablica historyczna.

Wartość inwestycji: 137.561,97 zł

Kwota dofinasowania: 85 863,00 zł

REWITALIZACJA

Susza 2023 - WNIOSKI

Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Z uwagi na potwierdzone przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienie zagrożenia suszą na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, w tym gm. Skrwilno uprzejmie informuję, że w drugiej połowie lipca 2023 r. planowane jest uruchomienie aplikacji ,, Zgłoś szkodę rolniczą ”,

           Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny będzie miał obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem ww. aplikacji.

           Każdy producent rolny powinien posiadać założony i potwierdzony profil zaufany, który jest niezbędny do złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji.

           W celu potwierdzenia profilu zaufanego producent rolny może zgłosić się do Urzędu Gminy w Skrwilnie.

           Jednocześnie informuję, że na mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Komisje z oszacowania szkód będą sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły.

            Jeżeli producent rolny chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja wówczas powinien dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy w Skrwilnie w terminie umożliwiającym szacowanie, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.        

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o szacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji ,, Zgłoś szkodę rolniczą”

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do 15 września roku wystąpienia szkody.

5.Powołana przez wojewodę komisja dokona oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (zgłoszenia), nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż do wschodów upraw.

Reasumując, samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołów, które będą stanowiły podstawę do uzyskania pomocy.

Jeżeli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu :

881 470 407 lub (54) 270 00 12 wew. 28.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek susza 2023

ZAŁĄCZNIK


STYPENDIA POMOSTOWE

Drukuj

ulotka informacyjna - stypendia 2023-2024

Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie

Drukuj

Dok1-1

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Skrwilno 25 kwietnia 2023 roku podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie”.

W ramach zadania zakupiono: 2 kolumny aktywne, subwoofer aktywny, mikser cyfrowy, stage box, skrzynie transportowe do miksera i stage boxa, kabel łączący mikser i stage box oraz 10 mikrofonów.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej opartej na tradycji oraz rozwoju tożsamości lokalnej na obszarze „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” poprzez wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie w sprzęt nagłaśniający.

Czytaj całość

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Drukuj

Szanowni Państwo Sołtysi Gminy Skrwilno (byli i obecni)!

1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

 Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.      Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

2.      Osiągnęła wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);

3.      Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji;

4.      Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

5.      Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa;

6.      Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie i podlega waloryzacji.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.


Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


Wzory dokumentów do wypełnienia zostaną zamieszczone w BIP Urzędu Gminy w Skrwilnie i będą do pobrania w sekretariacie urzędu, pok. nr 20.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od dnia 3 lipca 2023 r. w godzinach 8.oo – 15.oo.

Sprawy załatwia sekretarz gminy, pok. nr 21, tel. 54 270 00 12 w. 21.


Strona 7 z 112

Aktualności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...