Gmina Skrwilno

Dziś jest: niedziela, 01 października 2023 roku       Imieniny: Danuty, Remigiusza
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start

STYPENDIA POMOSTOWE

Drukuj

ulotka informacyjna - stypendia 2023-2024

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Drukuj

Szanowni Państwo Sołtysi Gminy Skrwilno (byli i obecni)!

1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

 Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.      Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

2.      Osiągnęła wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);

3.      Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji;

4.      Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

5.      Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa;

6.      Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie i podlega waloryzacji.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.


Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


Wzory dokumentów do wypełnienia zostaną zamieszczone w BIP Urzędu Gminy w Skrwilnie i będą do pobrania w sekretariacie urzędu, pok. nr 20.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od dnia 3 lipca 2023 r. w godzinach 8.oo – 15.oo.

Sprawy załatwia sekretarz gminy, pok. nr 21, tel. 54 270 00 12 w. 21.


Podziekowanie Wójta Gminy Skrwilno dla mieszkańców.

Drukuj

Wójt Gminy Skrwilno dziękuje mieszkańcom gminy za ograniczenie zużycia wody w okresie suszy. Dzięki zrozumieniu przez Państwa trudnej sytuacji nie było awarii sieci wodociągowej ani okresowego wyłączenia dostaw wody.

Utrudnienia na drodze

Drukuj

W związku z robotami drogowymi na drodze gminnej Zasady-Kotownica-gr. powiatu-Piaski, Wykonawca robót informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 roku w godzinach od 7.00-17.00 droga po stronie gminy Świedziebnia będzie wyłączona z ruchu pojazdów. W zawiązku z powyższym mieszkańcy miejscowości Kotowy i Okalewo, którzy korzystają z dojazdu w kierunku Zasad proszeni są o objazd drogami lokalnymi. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skrwilno

Drukuj

Plan Gospodarki NiskoemisyjnejZapraszamy do zapoznania z PGN w Gminie Skrwilno

http://bip.skrwilno.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej/


Budowa drogi gminnej w miejscowości RAK

PL  Info tablica projekt v13  15 11 21-2

Czytaj całość

Gminny Dzień Dziecka 2023

Drukuj

Dzień dziecka 2023

ARiMR - Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Drukuj

 logo ARIMR niebieskie

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa, będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj całość

ARiMR - Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Drukuj

 logo ARIMR niebieskie

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Czytaj całość

Strona 2 z 79

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...