Gmina Skrwilno

Dziś jest: czwartek, 18 lipca 2024 roku       Imieniny: Erwina, Kamila
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start

Dopłaty do materiału siewnego

Drukuj

Dopłaty do materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku wojny

Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym

Do dnia 14.08.2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Termin naboru

W terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc udzielana jest na podstawie § 13zza rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.).

Składanie wniosków

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Za datę złożenia wniosku, w przypadku jego złożenia za pomocą rejestrowanej przesyłki pocztowej „Poczta Polska” lub w przypadku złożenia za pośrednictwem platformy ePUAP będzie uważana data nadania, a w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

WAŻNE!!!

W przypadku korzystania z funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel przed załączeniem do „Pisma ogólnego” pliku zawierającego wypełniony formularza wniosku, plik ten należy podpisać elektronicznie, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.

W taki sam sposób należy postąpić i innymi załączanymi dokumentami, jeżeli wymagają one złożenia podpisu.

Dopiero po ich elektronicznym podpisaniu można załączyć je do „Pisma ogólnego” i wysłać.

Przypominamy:

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.

Warunki udzielenie pomocy finansowej

O przyznanie pomocy z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 3. który zakupił od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 rozporządzenia;
 4. który złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027;
 5. który posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 6. który nie złożył w 2023 r. wniosku o dopłatę, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 287 i 412).

UWAGA:

Producent rolny, który złożył wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formule pomocy "de minimis" na podstawie przepisów art. 40d ust. 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (nabór prowadzony był od dnia 25.05 do 10.07.2023 r.) może złożyć do Kierownika BP oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i w takim przypadku Kierownik BP będzie mógł uznać, że warunek nieubiegania się o dopłatę na podstawie ww. przepisów został spełniony.

Oświadczenie o wycofaniu ww. wniosku może zostać złożone w formie:

 • pisma zredagowanego przez Wnioskodawcę,
 • z wykorzystaniem propozycji oświadczenia o wycofaniu wniosku udostępnianego przez ARiMR (dostępne w sekcji: Materiały),
 • poprzez złożenie formularza wniosku o dopłatę "de minimis", o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, gdzie w Sekcji „Cel złożenia wniosku” zostanie zaznaczone pole „Wycofanie wniosku”.

 Więcej informacji oraz niezbędne wnioski i oświadczenie znajdą Państwo na stronie ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-2023-kryzys-wojenny

Płatności dla małych gospodarstw

Drukuj

komunikat na tablicę ogłoszeń małe gospodarstwa

Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy

Drukuj

„Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy”

 

W dniu 1 sierpnia 2023r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy”.

Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę to: HALTOM SPORT Tomasz Tylicki, ul. Jasna 1A, 06-500 Mława.

Operacja będzie polegała na budowie strefy rekreacji oraz plac upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano montaż urządzeń takich jak: zjeżdżalnia dziecięca wraz ze schodkami wejściowymi, podestem, tunelem linowym i siatką wspinaczkową; altana drewniana wraz z ławkami i stolikiem; sprężynowiec "KONIK"; huśtawka wahadłowa z jednym zawiesiem gumowym i drugim zawiesiem koszykowym; sprężynowiec "AUTKO"; urządzenie sprawnościowo – wspinaczkowe; tablica informacyjna placu zabaw; śmietnik; furtka panelowa stalowa wejściowa; brama panelowa stalowa wejściowa; ogrodzenie panelowe stalowe na fundamencie prefabrykowanym żelbetowym oraz drewniana tablica historyczna.

Wartość inwestycji: 137.561,97 zł

Kwota dofinasowania: 85 863,00 zł

REWITALIZACJA

Susza 2023 - WNIOSKI

Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Z uwagi na potwierdzone przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienie zagrożenia suszą na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, w tym gm. Skrwilno uprzejmie informuję, że w drugiej połowie lipca 2023 r. planowane jest uruchomienie aplikacji ,, Zgłoś szkodę rolniczą ”,

           Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent rolny będzie miał obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem ww. aplikacji.

           Każdy producent rolny powinien posiadać założony i potwierdzony profil zaufany, który jest niezbędny do złożenia wniosku za pośrednictwem aplikacji.

           W celu potwierdzenia profilu zaufanego producent rolny może zgłosić się do Urzędu Gminy w Skrwilnie.

           Jednocześnie informuję, że na mocy przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Komisje z oszacowania szkód będą sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły.

            Jeżeli producent rolny chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja wówczas powinien dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy w Skrwilnie w terminie umożliwiającym szacowanie, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.        

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o szacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji ,, Zgłoś szkodę rolniczą”

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do 15 września roku wystąpienia szkody.

5.Powołana przez wojewodę komisja dokona oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (zgłoszenia), nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż do wschodów upraw.

Reasumując, samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołów, które będą stanowiły podstawę do uzyskania pomocy.

Jeżeli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu :

881 470 407 lub (54) 270 00 12 wew. 28.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek susza 2023

ZAŁĄCZNIK


STYPENDIA POMOSTOWE

Drukuj

ulotka informacyjna - stypendia 2023-2024

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Drukuj

Szanowni Państwo Sołtysi Gminy Skrwilno (byli i obecni)!

1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

 Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.      Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

2.      Osiągnęła wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);

3.      Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji;

4.      Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

5.      Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa;

6.      Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie i podlega waloryzacji.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.


Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


Wzory dokumentów do wypełnienia zostaną zamieszczone w BIP Urzędu Gminy w Skrwilnie i będą do pobrania w sekretariacie urzędu, pok. nr 20.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od dnia 3 lipca 2023 r. w godzinach 8.oo – 15.oo.

Sprawy załatwia sekretarz gminy, pok. nr 21, tel. 54 270 00 12 w. 21.


Podziekowanie Wójta Gminy Skrwilno dla mieszkańców.

Drukuj

Wójt Gminy Skrwilno dziękuje mieszkańcom gminy za ograniczenie zużycia wody w okresie suszy. Dzięki zrozumieniu przez Państwa trudnej sytuacji nie było awarii sieci wodociągowej ani okresowego wyłączenia dostaw wody.

Utrudnienia na drodze

Drukuj

W związku z robotami drogowymi na drodze gminnej Zasady-Kotownica-gr. powiatu-Piaski, Wykonawca robót informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 roku w godzinach od 7.00-17.00 droga po stronie gminy Świedziebnia będzie wyłączona z ruchu pojazdów. W zawiązku z powyższym mieszkańcy miejscowości Kotowy i Okalewo, którzy korzystają z dojazdu w kierunku Zasad proszeni są o objazd drogami lokalnymi. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skrwilno

Drukuj

Plan Gospodarki NiskoemisyjnejZapraszamy do zapoznania z PGN w Gminie Skrwilno

http://bip.skrwilno.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej/


Strona 5 z 82

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...